Škola skončila, jsou tu prázdniny

Ve čtvrtek 30. června skončil školní rok a žákům začaly letní prázdniny. Učitelé rozdali vysvědčení a čeká je zasloužená dovolená. Je tedy čas na krátké ohlédnutí se za uplynulým školním rokem.

Ve škole je zaměstnáno celkem 25 učitelů, 2 asistentky pedagoga, 4 vychovatelky ve školní družině, 1 pedagog volného času v DDM a 6 ostatních zaměstnanců. Naši školu navštěvovalo 349 žáků v 17 třídách (201 žáků v 9 třídách na 1. stupni a 148 žáků v 8 třídách na 2. stupni), školní družinu ve 2 ranních a 4 odpoledních odděleních 106 žáků. Ve všech třídách probíhala výuka podle našeho školního vzdělávacího plánu „Škola – okno do života, dveře do světa“. Do Domu dětí a mládeže, který je součástí školy, chodilo do 14 kroužků 136 účastníků.

I přes protikovidová opatření se během roku ve škole uskutečnilo mnoho akcí – např. sběr papíru, adaptační pobyt 6. ročníku. Uspořádalo se několik dnů prevence (na téma – šikana, alkohol a kouření, drogy a návykové látky, sekty, partnerství a dospívání, sexuální výchova, rasismus), besed s Pedagogicko-psychologickou poradnou (kolektiv třídy, sociometrie) a besed a výstav v knihovně či workshopů. Dále žáci besedovali s hasiči. Pořádali a účastnili jsme se několika soutěží (Poznávání rostlin a živočichů – postup do krajského kola, Přírodovědného klokana, Mladého zahrádkáře, Mladého chemika, floristické soutěže, výtvarných soutěží, atd. Žáci byli na zajímavých exkurzích (koncentrační tábor Terezín, IQLANDIE, muzeum v Doudlebách, Úřad práce v RK, atd.). Dále jsme se účastnili i sportovních soutěží (přebor škol ve stolním tenise – postup do krajského kola, turnaj ve vybíjené, florbale). Na žádné soutěži se naši žáci neztratili, vždy s nadšením úspěšně reprezentovali naši školu, o čemž svědčí stále se rozšiřující sbírka pohárů vystavených ve vestibulu školy.

Druhé a třetí ročníky jezdily od září do listopadu na výuku plavání do plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou. V září jsme se také připojili do celorepublikové akce Pěšky do školy. V říjnu jsme pro rodiče s dětmi uspořádali již tradiční akci – vyřezávání dýní. V říjnu a listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili Podnikatelské akademie. V prosinci si 1. st. a ŠD udělal Čertí den. Během roku měli žáci možnost shlédnout divadelní představení v Hradci Králové, byli i v kině v MK Sokolovna. V březnu pro 4.-6. ročník uspořádala besedu ŠKODA AUTO na téma dopravní výchovy. V dubnu jsme také v rámci Recyklohraní oslavili Den Země a uspořádali akci Ukliďme Vamberk. Na konci května byli žáci 9. ročníku testováni z Čj a M. 1. června jsme pro žáky 2. st. připravili Přírodovědnou olympiádu. 3. června uspořádal pro 1.-5. roč. KRPŠ Dětský den. TJ Baník Vamberk z.s. na konci června uspořádal pro celou školu sportovní den. Všem, kdo se na organizaci těchto akcí podíleli, moc děkujeme. 29. června se uskutečnilo v muzeu slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku a poslední den školy 30. června žáci dostali vysvědčení a začaly jim letní prázdniny.

Hezké akce pořádala také naše školní družina – Mikuláš, karneval, sportovní a vědomostní soutěže a mnoho dalších.

Během roku KRPŠ připravil několik akcí (Halloween, Velikonoční stopovaná, dětský den, apod.). Finančně se podílel na mnoha dalších akcích (např. vstupné na divadla a koncerty, příspěvek na odměny a hračky pro družinu, jízdné na soutěže, exkurze, adaptační program, odměny žákům atd.), za což jim moc děkujeme.

V březnu nás všechny zaskočila válka na Ukrajině, díky které přišlo do naší školy 25 nových žáků. Učitelé tak opět museli zareagovat a přizpůsobit se této nelehké situaci. Pro žáky z Ukrajiny jsme zahájili doučování z českého jazyka. Jak se nám podařilo začlenit tyto žáky u nás ve škole, se na konci dubna přišla podívat ČŠI.

Z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotace na projekt „Proč se zajímat o své zdraví“ v rámci programu zaměřeného na prevenci rizikového chování a na projekt „Etikou k lepším mezilidským vztahům“ v rámci programu zaměřeného na podporu etické výchovy. Z EU jsme získali dotaci na tzv. Šablony III, v rámci kterých jsme uskutečnili tyto aktivity: využití počítačů v hodinách, doučování žáků, projektové dny ve výuce (pro celou školu – hravé dopoledne a mobilní planetárium), projektové dny mimo školu (výlety) a setkávání s rodiči.

Škola je již několik let zapojena do projektu Mléko do škol, Ovoce do škol a Veselé zoubky.

Díky hlasování rodičů se nám podařilo vyhrát v soutěži Hýbeme se hezky česky. Za vyhranou finanční částku jsme pořídili nové vybavení na florbal. Děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali a nakupovali v Penny.  

V průběhu roku probíhaly porady a jednání, výchovné komise, třídní schůzky – online i ve škole, konzultace, předmětové komise, školení či jednání školské rady.

Na začátku dubna se konal zápis do 1. tříd – v září nastoupí 45 prvňáčků. Děti se před zápisem byly podívat ve škole. Pro předškoláky a jejich rodiče jsme na konci června také uspořádali prohlídku školy a rodičům předali potřebné informace.

V průběhu celého roku probíhala velká rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Jugoslávské ulici, kam se opět po letních prázdninách DDM vrátí, aby všechny akce už opět mohly probíhat tam. Během letních prázdnin také proběhne rekonstrukce školních dílen.

Jak je vidět, i přes všechna opatření a omezení jsme toho stihli docela dost. Všechny zde zmíněné aktivity a další, i s fotografiemi, můžete shlédnout na našich webových stránkách www.zsvamberk.cz a facebooku školy.

Všem zaměstnancům a žákům školy bych chtěl popřát hezké prázdniny, odpočinek a načerpání nových sil do dalšího školního roku.

Důležité informace:

  • hlavní prázdniny trvají od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022

  • školní družina je v období hlavních prázdnin z důvodu čerpání dovolené uzavřena

  • nový školní rok začne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin společným zahájením před školou

Za vedení školy

Mgr. Martin Vrkoslav, ředitel školy